Huidcoach Blaricum

 

Algemene Voorwaarden

 

 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen, aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen de schoonheidsspecialist/huidcoach (huidcoachblaricum) en de opdrachtgever (client). Alle door dienstverlener gedane aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend en inclusief de wettelijk opgelegde BTW, indien anders is aangegeven.

 

 1. Inspanningen van Huidcoach Blaricum

Huidcoach Blaricum zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Huidcoach Blaricum zal zoveel als mogelijk is de client inlichten over financiele consequenties van wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

 1. Afspraken

De client moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Huidcoach Blaricum melden. Indien de client deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Huidcoach Blaricum 100% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan client doorberekenen. Huidcoach Blaricum moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk een werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de client melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

 1. Betaling

Huidcoach Blaricum vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten via internet (website) en folders. De vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijke 21% BTW, prijswijzigingen worden 30 dagen voor de ingangsdatum vermeld. Aanbiedingen en speciale acties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De client dient direct na afloop van de behandeling, de betaling van deze behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

 

 1. Persoonsgegevens & privacy

De client voorziet Huidcoach Blaricum voor de eerste behandeling van alle gegevens waarvan Huidcoach Blaricum aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de client redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze gegevens noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Huidcoach Blaricum neemt de persoonlijke gegevens van de client op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Huidcoach Blaricum behandelt de gegevens van de client vertrouwelijk, volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Huidcoach Blaricum zal de gegevens van de client niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van de client.

 

 1. Geheimhouding

Huidcoach Blaricum is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de client heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de client is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Huidcoach Blaricum verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

 1. Aansprakelijkheid

Huidcoach Blaricum is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, als blijkt dat Huidcoach Blaricum door de client onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt over relevante aandoeningen die bij client bekend waren, medicijngebruik, of ander sinds. In geval van aantoonbare schade door Huidcoach Blaricum beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheids- verzekering aan Huidcoach Blaricum wordt uitbetaald.

 

 1. Garantie

Huidcoach Blaricum geeft de client 3 dagen garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt; Indien de behandeling die client heeft laten uitvoeren door Huidcoach Blaricum, vervolgens heeft laten onderhouden door een andere salon, de client de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt, de client andere producten dan door Huidcoach Blaricum geadviseerd heeft gebruikt voor onderhoud, de client adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd en de client het advies om medische hulp te zoeken binnen 5 werkdagen niet heeft opgevolgd.

 

 1. Beschadiging & diefstal

Huidcoach Blaricum is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan in de beschikbaar gestelde ruimte van client aan Huidcoach Blaricum. Huidcoach Blaricum heeft het recht, schadevergoeding van de client te eisen indien meubilair, apparatuur of producten door toedoen van de client beschadigt worden. Bij diefstal van client ten opzichte van Huidcoach Blaricum, doet Huidcoach Blaricum altijd aangifte bij de politie.

 

 

 1. Klachten

Client is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen dertig dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen zestig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan Huidcoach Blaricum, bij gebreke waarvan het recht van opdrachtgever om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt. Alle rechten van client vervallen indien client niet uiterlijk binnen één jaar na uitvoering van de betreffende werkzaamheden, eventuele klachten aanhangig heeft uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens

 

 1. Overeenkomst

Wanneer client een afspraak maakt met Huidcoach Blaricum en een behandeling geniet, dan is er automatisch een overeenkomst en gaat client akkoord met onze algemene voorwaarden. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om te te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te passen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst aanpassen. Huidcoach Blaricum zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de client inlichten over de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

 

 1. Geschillen

Over alle geschillen tussen Huidcoach Blaricum en client zal worden beslist door de Geschillencommissie Schoonheidsbranche overeenkomstig het reglement van de Geschillencommissie. De Geschillencommissie zal in hoogste instantie uitspraak doen bij wege van bindend advies. Het staat client vrij om het geschil aan de volgens de normale competentieregels aangewezen rechter voor te leggen, indien client het geschil niet aan de Geschillencommissie wenst voor te leggen. Het aanhanging maken van een geschil bij de Geschillencommissie heeft tot gevolg dat client niet meer gerechtigd is om het geschil aan de rechter voor te leggen. Huidcoach Blaricum is slechts bevoegd om het geschil aan de Geschillencommissie Schoonheidsbranche voor te leggen ingeval client het ontstaan van het geschil schriftelijk heeft verklaard de uitspraak van de Geschillen- commissie als bindend te zullen aanvaarden.

 

Huidcoach-Blaricum-logo

Adres

Kerklaan 18
1261 JB Blaricum

Contact

+31(0)6 46 63 29 79
info@huidcoachblaricum.nl

8 + 8 =